| < Luty 2016 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
niedziela, 21 czerwca 2009

 

EGZAMIN ZAWODOWY

             

środa, 13 maja 2009
 EGZAMIN ZAWODOWY W OKE  2013 - TERMINY
 

Etap pisemny - .. czerwca 2013 r. (poniedziałek), godz.12.00.

 (ZBIÓRKA  w szkole o 11.15 i przynosimy dowód tożsamosci i czarny długopis)   

Etap praktyczny - od ..........

Wydanie dyplomów – ............  

Podstawowe informacje o egzaminie zawodowym 

 Więcej o egzaminie zawodowym : TUTAJ


piątek, 01 maja 2009

Program nauczania  z zajęć praktycznych dla zawodu sprzedawca      

TUTAJ


Przykładowy system oceniania z zajęć praktycznych 

TUTAJ


Poziom wymagań z zajęć praktycznych z technologii gastronomicznej - kl. I , II      

TUTAJ

Zasady przyjmowania uczniów do nauki zawodu w zakładach rzemieślniczych    

TUTAJ


Refundacja - nowe rozporządzenie    

TUTAJ


WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. nr 200 poz. 2047 z późn. zm.)

TUTAJ

środa, 11 lutego 2009
UWAGA "SPRZEDAWCY"!
Komunikat o egzaminach zawodowych dla absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w 2009 roku   Drukuj E-mail
27.11.2008, 08:48  
 
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o egzaminach zawodowych dla absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w 2009 roku.
(...)

Na egzaminie zawodowym w zawodzie sprzedawca (...) zadania egzaminacyjne będą uwzględniać wymagania egzaminacyjne zawarte w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu zawodowego ogłoszonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 października 2007 r. (Dz.U. nr 207 poz. 1497).
W zawodzie sprzedawca w etapie praktycznym zdający będą wykonywać zadania praktyczne na stanowiskach egzaminacyjnych wyposażonych w kasę fiskalną lub komputer z oprogramowaniem do sporządzania faktur. Zdający będą losować zadania praktyczne, które wykonają na egzaminie.


 

środa, 30 kwietnia 2008
    

 ZADANIA  EGZAMINACYJNE

Egzamin zawodowy tuż, tuż... Na pewno poszukujecie przykładowych zadań egzaminacyjnych. Postaramy się Wam pomóc. Proponujemy zajrzeć TUTAJ  i zmierzyć się z zadaniami egzaminacyjnymi z roku 2004 i 2005. Przykładowych zadań szukajcie też w informatorach zawodowych znajdujących się  TUTAJ .

Powodzenia!


 ZADANIA  EGZAMINACYJNE

SPRZEDAWCA   etap praktyczny      2004  zobacz 
             
SPRZEDAWCA   etap pisemny cz.I   zad.   1 - 20   2004  zobacz
      zad. 21 - 50   2004  zobacz
             
SPRZEDAWCA  etap pisemny cz.I       2005  zobacz
             
KUCHARZ ...  etap pisemny cz.I   zad.   1 - 39   2004  zobacz
      zad. 40 - 50   2004  zobacz
             
KUCHARZ ...  etap pisemny  

 pdf

   2005  zobacz
            
KUCHARZ ...  etap pisemny cz.I  

 word

   2005  zobacz
             
ELEKTROMECHANIK  etap pisemny cz.I   zad.  1 - 34   2005  zobacz
   etap pisemny czI   zad. 35 - 50   2005  zobacz
             
DOWOLNY ZAWÓD  etap pisemny cz.II      2004  zobacz 
             
DOWOLNY ZAWÓD   etap pisemny cz.II   wersja 1   2005  zobacz
             
DOWOLNY ZAWÓD  etap pisemny cz.II   wersja 2   2005  zobacz
             
DOWOLNY ZAWÓD   etap pisemny cz.II  zbiór zadań      zobacz
            
DOWOLNY ZAWÓD  gospodarka rynkowa   test      zobacz
            
DOWOLNY ZAWÓD  prawo podatkowe   test      zobacz
            
 DOWOLNY ZAWÓD  prawo pracy   test      zobacz

 

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI NAUKI ZAWODU:

 • praktyczna nauka zawodu młodocianych:
 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. Nr 24, poz 141, z późniejszymi zmianami);
 2. Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. Nr 17, poz. 92., Dz.U. z 1997r. Nr 121, poz. 770, poz. 769, Dz.U. z 2001 r., Nr. 129, poz.1445);
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278, Dz.U z 2002 r., Nr 197, poz. 1663); R
 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie rodzajów, organizacji oraz sposobu działania publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych placówek kształcenia praktycznego, w tym publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego. (Dz.U. z 2003r. Nr 132, poz. 1225);
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia praktycznego. (Dz.U. z 2003r. Nr 132, poz. 1226); 
 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. Nr 222, poz.1868); 
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych oraz szczegółowych zasad odpłatności za ich przeprowadzanie (Dz. U. Nr 118, poz. 1259 oraz z 2002 r. Nr 46, poz. 434 i Dz.U. z 2003r. Nr 49, poz. 412); 
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2003r. Nr 20, poz. 171);
 • organizacja nauki zawodu:
 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. (Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz. 988, z 2003r. Nr 192, poz. 1875);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. Nr 63, poz. 571);
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 oraz z 2003 r. Nr 104, poz. 965, Nr 141, poz. 1362);
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2003r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. (Dz.U. z 2003r. Nr 49, poz. 411);
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 29, poz. 323 i Nr 128, poz. 1419, z 2002 r. Nr 46, poz. 433, Nr 155, poz. 1289 i Nr 214, poz. 1807, Dz.U. z 2003r. Nr 26, poz. 225);
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. (Dz.U. z 2002r. Nr 155, poz. 1288);
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 i Nr 137, poz. 1155 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 337, Nr 116, poz. 1093);
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 i z 2002 r. Nr 10, poz. 96, Dz.U. z 2003r. Nr 146, poz. 1416);
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 97, poz. 1054, z 2002 r. Nr 14, poz. 131 i Nr 127, poz. 1093, Dz.U. z 2003r. Nr 2, poz. 21)
 •  bezpieczeństwo i higiena pracy:
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69); 
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, oraz sposobu dokumentowania tych badań (Dz. U. Nr 120, poz. 767, z roku 1998 Dz.U. Nr 58. poz. 374)

ANALIZA SWOT  - PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO EGZAMINÓW OKE 

"Jeżeli nie będziesz miał własnych celów, całe życie będziesz realizował cele innych"

 Mocne strony:

 • dobrze przygotowana kadra nauczycieli
 • współpraca nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i nauczycieli przedmiotów zawodowych - wszyscy przygotowują uczniów do egzaminu zawodowego
 • jasno nakreślone cele zawodowe i zapoznanie ze standardami wymagań egzaminacyjnych w klasie pierwszej, plany dydaktyczno - wychowawcze
 • wykorzystywane doświadczenie nauczycieli - egzaminatorów OKE
 • właściwe relacje nauczyciel - uczeń, motywujące uczniów do podjęcia wysiłku w osiąganiu założonych celów
 • przeprowadzenie prób pracy z zachowaniem wymagań egzaminacyjnych - w kl. II - III
 • udział uczniów  w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach, olimpiadach sportowych
 • wysoka samoocena uczniów - poczucie własnej wartości
 • współpraca szkoły z rodzicami

Słabe strony:

 • obniżone możliwości intelektualne uczniów, dysfunkcje, sprzężenia utrudniające zrozumienie, przyswajanie  treści nauczania dotyczące np. obliczeń, analizowania, wnioskowania, prezentacji
 • niedostateczne wyposażenie pracowni zajęć praktycznych, technologii na niektórych kierunkach
 • miejsca praktyk nie gwarantujące w pełni rozwoju umiejętności zawodowych i społecznych
 • brak współpracy rodziców ze szkołą w ramach wspierania ucznia w realizacji drogi zawodowej
 • niska samoocena części uczniów
 • brak doradcy zawodowego na poziomie gimnazjum wspierającego trafny wybór zawodu
 • pozostawienie absolwentów po nie zdanym egzaminie bez pomocy merytorycznej, doradczej i opiekuńczej.

Szanse:

Zmotywowany, znający swoje mocne strony absolwent potrafi pozytywnie kształtować relacje z innymi, potrafi określić swoje cele zawodowe i osobiste, przystąpi i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Zagrożenia:

Uczeń, absolwent o niskiej samoocenie będzie miał problemy z podjęciem pozytywnej decyzji o przystąpieniu do egzaminu.

Problemy, które pojawiają się w trakcie egzaminu:

 • brak aktualnych badań
 • brak dowodów tożsamości
 • brak zaświadczeń potwierdzających szkolenie bhp
 • problem z dojazdem do Ośrodka Egzaminacyjnego
 • różny poziom przygotowania uczniów do egzaminu
 • nie wszyscy znają procedury przebiegu egzaminu
 • błędy w arkuszach egzaminacyjnych
 • różny nieporównywalny stopień trudności zadań
 • błędy, braki w specyfikacjach
 • duża powtarzalność zadań egzaminacyjnych praktycznych
 • brak sesji zimowej

źródło: opracowanie MCDN


wtorek, 29 kwietnia 2008
PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO EGZAMINÓW ZAWODOWYCH  

Reforma systemu edukacji oprócz zmian organizacyjnych i programowych wprowadziła do szkół wszystkich typów system egzaminów zewnętrznych. Zadaniem szkoły ; w szczególności szkoły zawodowej, stało się przygotowanie uczniów do potwierdzenia kwalifikacji zawodowych w zewnętrznym systemie egzaminacyjnym.

Zgodnie z prawem oświatowym świadectwo szkolne i potwierdzenie kwalifikacji zawodowych stały się odrębnymi dokumentami. Uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej mogą zdawać egzamin w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej lub przed Komisją Izby Rzemieślniczej. Po zdaniu egzaminu otrzymują tytuł zawodowy przewidziany klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego lub tytuł czeladnika, jeśli zawód znajduje się na liście zawodów rzemieślniczych. Wprowadzenie egzaminów zewnętrznych, a także różne formuły tych egzaminów sprawiają, że istnieje konieczność przygotowania uczniów do pomyślnego ukończenia szkoły i zdania egzaminów końcowych.

Pierwszym sygnałem dotyczącym omawianego problemu było Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 19 kwietnia 1999 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. z 1999r. Nr 41, poz. 413). Kolejnym aktem prawnym dotyczących problematyki egzaminów końcowych było Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 6, poz. 72). Cennym źródłem informacji o nowej formule egzaminów stały się informatory zawodowe umieszczone na stronie internetowej OKE w Krakowie oraz wyjaśnienia MEN. Egzaminy zewnętrzne w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, w tym w szkole zawodowej stały się faktem i problemem do rozwiązania którego , zarówno uczniowie, nauczyciele, a także pracodawcy musieli się przygotować.

1 września 2002 roku w szkołach ponadgimnazjalnych rozpoczął naukę pierwszy rocznik absolwentów gimnazjum. Termin pierwszych egzaminów zewnętrznych (w zawodzie o dwuletnim cyklu kształcenia – przypadł w czerwcu 2004 roku.

Należy podkreślić, że przygotowanie uczniów do egzaminów końcowych potwierdzających klasyfikacje zawodowe to proces, który wymaga wzajemnej współpracy osób i instytucji związanych z kształceniem zawodowym. Wzajemna wymiana doświadczeń i informacji warunkuje końcowy sukces uczniów szkoły – uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

Jak już wspomniano podstawowym zadaniem zasadniczej szkoły zawodowej jest przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz do pracy i życia w warunkach współczesnego świata. Egzamin zewnętrzny jest formalnym potwierdzeniem osiągnięcia przez młodego człowieka odpowiedniego poziomu wiadomości i umiejętności. Staje się on przepustką dającą możliwość zatrudnienia w wyuczonym zawodzie.

Na wynik egzaminu składają się różnorodne czynniki. Pierwszym i najważniejszym jest dobre przygotowanie uczniów na zajęciach teoretycznych w szkole oraz na zajęciach praktycznych u pracodawców lub w centrach kształcenia praktycznego. Drugim czynnikiem jest znajomość przez uczniów wymagań egzaminacyjnych i zasad przeprowadzania egzaminu. Trzecim czynnikiem jest dobra organizacja etapu teoretycznego i praktycznego egzaminu.

O ile trzeci czynnik jest w znacznej mierze zależny od ośrodków i komisji egzaminacyjnych, o tyle dwa pierwsze czynniki są silnie powiązane z działaniami szkoły. Warto zwrócić uwagę, że starając się jak najlepiej przygotować uczniów do egzaminu końcowego, szkoła musi współdziałać w tym zakresie zarówno z pracodawcami, instruktorami zajęć praktycznych, a także z ośrodkami i komisjami egzaminacyjnymi. Tylko wspólne i wewnętrznie spójne działania poparte aktywnością uczniów dają szansę na zaliczenie egzaminu i uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez absolwentów szkoły. Problem należy też rozpatrywać w kategoriach sukcesów szkoły.

Dobre wyniki uczniów potwierdzone egzaminem zewnętrznym, a więc pozbawione elementów stronniczości, stają się wizytówką szkoły i wpływają na jej promocję w środowisku lokalnym.

W świetle powyższych rozważań problem przygotowania uczniów do zewnętrznych egzaminów zawodowych należy traktować jako zadanie priorytetowe, angażujące całe środowisko związane z kształceniem zawodowym na lokalnym rynku pracy. Traktując problem jako proces ciągły, podlegający okresowej ewaluacji i wykorzystujący wszelkie formy współpracy z instytucjami z lokalnego rynku pracy (OHP, PUP, Izba Rzemieślnicza, samorząd lokalny, instruktorzy zajęć praktycznych, CKP, CKU, OKE w Krakowie) pomagamy naszym uczniom osiągnąć sukces na egzaminie. Efektem tej współpracy stają się spotkania robocze, szkolenia, wymiana doświadczeń i informacji oraz spójny wewnętrznie proces kształcenia zawodowego.

Jeśli natomiast przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego potraktowane zostanie jako „problem” nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i instruktorów zajęć praktycznych, uczniowie będą słabiej przygotowani do egzaminów zawodowych i w konsekwencji osiągną gorsze wyniki na tych egzaminach.

Warunki sukcesu:

 • Przygotowanie uczniów do zewnętrznych egzaminów zawodowych traktowane będzie jako priorytetowe zadanie szkoły,
 • Przy realizacji tego zadania szkoła będzie współpracować z osobami i instytucjami związanymi z kształceniem zawodowym i rynkiem pracy,
 • Cała kadra pedagogiczna szkoły włączy się do pracy związanej z przygotowaniem uczniów do egzaminów zawodowych: - organizowanie szkoleń dla uczniów - próbne egzaminy zawodowe - wyjazdy do ośrodków egzaminacyjnych - testy przedmiotowe w formule OKE - ankietowanie uczniów, analiza wyników badań - gromadzenie i upowszechnianie publikacji dotyczących egzaminu zawodowego.
 • Wyniki egzaminów podlegać będą analizie i ewaluacji.

Reasumując; działania związane z przygotowaniem uczniów do egzaminów zewnętrznych powinny być ukierunkowane na wiedzę, umiejętności i postawy uczniów. Należy nie tylko sprawdzać posiadane przez uczniów umiejętności i wiadomości, z uwzględnieniem praktycznego ich zastosowania, ale także poznać ich opinie dotyczące tego problemu. Wskazana jest też na konieczność doskonalenia metod nauczania, tak aby efekt końcowy był satysfakcjonujący dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli .

Opracowała: Ewa Marczek


OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM DLA ABSOLWENTÓW ZSZ

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w sesji letniej roku szkolnego 2005/2006 przeprowadzony został po raz piąty dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych kształcących w cyklu dwuletnim i po raz trzeci dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych kształcących w cyklu trzyletnim. 

Na egzaminie sprawdzane są tylko te wiadomości i umiejętności, które zostały zapisane w standardzie wymagań egzaminacyjnych dla danego zawodu.

Standardy wymagań egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów ustalone zostały rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z dnia 3 lutego 2003 r. i stanowią oddzielny załącznik do tego rozporządzenia (Dz.U. Nr 49, poz. 411 z dnia 24 marca 2003 r.)

Struktura standardu wymagań egzaminacyjnych dla zawodu odpowiada strukturze egzaminu, która obejmuje dwa etapy: etap pisemny i etap praktyczny.

Etap pisemny składa się z dwóch części. Podczas części I zdający rozwiązują zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie, w części II – zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Sprawdzane w etapie pisemnym umiejętności, są przyporządkowane do określonych obszarów wymagań:

-      umiejętności sprawdzane w części pierwszej ujęto w trzech obszarach wymagań:

§          czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych,

§          przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych,

§          bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

-      umiejętności sprawdzane w części drugiej ujęto w dwóch obszarach wymagań:

§          czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów,

§          przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych.

Etap pisemny przeprowadzany jest w formie testu składającego się z zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. W części I test zawiera 50 zadań, a w części II – 20 zadań. Czas trwania etapu pisemnego dla wszystkich zawodów wynosi 120 minut.

Przyjęto, że w etapie pisemnym zdający może otrzymać za każde prawidłowo rozwiązane zadanie 1 punkt. Zdający zda ten etap egzaminu, jeśli uzyska:

-      z części I – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,

-      z części II – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.

Etap praktyczny sprawdza określony zakres praktycznych umiejętności dla zawodu wynikających z tematów zadań ustalonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych. W tym etapie zdający powinien wykonać zadanie egzaminacyjne w formie testu praktycznego. Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 180 minut i dłuższy niż 240 minut.

Umiejętności sprawdzane w tym etapie przyporządkowano do czterech obszarów wymagań:

§          planowanie czynności związanych z wykonaniem zadania,

§          organizowanie stanowiska pracy,

§          wykonywanie zadania egzaminacyjnego z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,

§          prezentowanie efektu wykonanego zadania.

W etapie praktycznym oceniany jest sposób wykonania zadania praktycznego oraz jego efekt, zgodnie z ustalonymi kryteriami oceniania przyjętymi dla danego zadania. Zdający zda ten etap egzaminu, jeśli uzyska co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Zdający zda egzamin zawodowy, jeśli spełni wymagania ustalone dla obu etapów egzaminu.

Absolwent, który przystąpił do egzaminu zawodowego i zdał go, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie oraz może otrzymać suplement do dyplomu „EUROPASS” w języku polskim i angielskim.  


EUROPASS: SUPLEMENT DLA FACHOWCA

Wykształcenie zawodowe przestaje być postrzegane jako wykształcenie niepełne, a rynek pracy, zarówno polski, jak i europejski, ciągle potrzebuje nowych fachowców. Dzięki dokumentowi Europass już nie będziecie mieli problemu z przedstawieniem swoich umiejętności przed pracodawcą. Pokażcie się od jak najlepszej strony!

Dokument Europass-Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe został pomyślany tak, by osobom kończącym szkoły zawodowe pomóc w znalezieniu dobrej pracy, która pozwoli im w pełni wykorzystać zdobyte umiejętności.

Jest to dokument wydawany jako uzupełnienie dyplomu, jaki uzyskuje absolwent ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej po zdaniu zewnętrznego egzaminu.

Suplement został skonstruowany tak, by kwalifikacje osoby posiadającej dokument były przedstawione na tyle przejrzyście, żeby potencjalny pracodawca od razu był w stanie ocenić wartość przyszłego pracownika.

W dokumencie jest miejsce nie tylko na opisanie zdobytych w czasie nauki umiejętności zawodowych, ale również na przedstawienie przebiegu nauki z informacją o tym, jakie były proporcje między zajęciami teoretycznymi a praktycznymi i zaprezentowanie typu i poziomu ukończonej szkoły.

Bardzo ważną informacją, dla której w suplemencie znalazło się miejsce, jest wykaz zawodów, do których wykonywania upoważnia posiadany dyplom. Taki wykaz pozwala na szybkie i dokładne wyodrębnienie kompetentnych kandydatów do pracy.

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe jest wydawany bezpłatnie przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, ma jednolity wzór we wszystkich państwach członkowskich UE.


niedziela, 21 października 2007
WAŻNE DLA TYCH, KTÓRZY CHCĄ ZDAWAĆ EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz.562) obowiązujące są niżej podane terminy związane z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

 • Informatory zawierające opis zakresu egzaminu zawodowego dla danego zawodu oraz kryteriów oceniania, a także form i warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz przykładowe zadania egzaminacyjne, ogłaszane są nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym  przeprowadzany jest egzamin zawodowy,
 • Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych, których laureaci i finaliści mogą być zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podaje do publicznej wiadomościi (na stronie internetowej CKE), nie później niż w czerwcu roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym przeprowadzany jest egzamin zawodowy.
 • Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej uprawniająca do dostosowania  warunków i formy egzaminu (sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu zawodowego i egzaminu maturalnego), która jest konieczna w przypadku gdy zdający zamierza skorzystać z prawa zdawania egzaminu w warunkach i formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb  psychofizycznych i edukacyjnych powinna być wydana nie później niż do dnia 30 września roku w którym przeprowadzany jest egzamin. Opinia ta nie może być wydana wcześniej niż na 4 lata przed terminem egzaminu zawodowego.
 • Nie później niż do dnia 20 grudnia – uczeń (słuchacz), który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego bezpośrednio po ukończeniu szkoły, składa deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu w danym zawodzie. W przypadku absolwentów szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu, deklarację należy złożyć nie później niż do 20 września roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu. 
 • Nie później niż do dnia 10 stycznia dyrektor szkoły sporządza informację dotyczącą osób , które zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego i przesyła ją w formie elektronicznej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej. W przypadku absolwentów szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu, informację tę należy przesłać nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin.
 • Nie później niż na 1 miesiąc przed terminem egzaminu zawodowego przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego (dyrektor szkoły), który odpowiedzialny jest za organizację i przebieg etapu pisemnego egzaminu zawodowego, powołuje członków szkolnego zespołu nadzorującego. Może też powołać zastępcę przewodniczącego. 
 • Termin egzaminu zawodowego ogłasza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na stronie internetowej CKE, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu - egzaminy zawodowe przeprowadzane są w okresie od czerwca do sierpnia.

 
1 , 2