| < Wrzesień 2016 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
niedziela, 21 czerwca 2009

 

EGZAMIN ZAWODOWY

             

piątek, 01 maja 2009

Przykładowy system oceniania z zajęć praktycznych 

TUTAJ


Poziom wymagań z zajęć praktycznych z technologii gastronomicznej - kl. I , II      

TUTAJ


środa, 30 kwietnia 2008
    

 ZADANIA  EGZAMINACYJNE

Egzamin zawodowy tuż, tuż... Na pewno poszukujecie przykładowych zadań egzaminacyjnych. Postaramy się Wam pomóc. Proponujemy zajrzeć TUTAJ  i zmierzyć się z zadaniami egzaminacyjnymi z roku 2004 i 2005. Przykładowych zadań szukajcie też w informatorach zawodowych znajdujących się  TUTAJ .

Powodzenia!


 ZADANIA  EGZAMINACYJNE

SPRZEDAWCA   etap praktyczny      2004  zobacz 
             
SPRZEDAWCA   etap pisemny cz.I   zad.   1 - 20   2004  zobacz
      zad. 21 - 50   2004  zobacz
             
SPRZEDAWCA  etap pisemny cz.I       2005  zobacz
             
KUCHARZ ...  etap pisemny cz.I   zad.   1 - 39   2004  zobacz
      zad. 40 - 50   2004  zobacz
             
KUCHARZ ...  etap pisemny  

 pdf

   2005  zobacz
            
KUCHARZ ...  etap pisemny cz.I  

 word

   2005  zobacz
             
ELEKTROMECHANIK  etap pisemny cz.I   zad.  1 - 34   2005  zobacz
   etap pisemny czI   zad. 35 - 50   2005  zobacz
             
DOWOLNY ZAWÓD  etap pisemny cz.II      2004  zobacz 
             
DOWOLNY ZAWÓD   etap pisemny cz.II   wersja 1   2005  zobacz
             
DOWOLNY ZAWÓD  etap pisemny cz.II   wersja 2   2005  zobacz
             
DOWOLNY ZAWÓD   etap pisemny cz.II  zbiór zadań      zobacz
            
DOWOLNY ZAWÓD  gospodarka rynkowa   test      zobacz
            
DOWOLNY ZAWÓD  prawo podatkowe   test      zobacz
            
 DOWOLNY ZAWÓD  prawo pracy   test      zobacz

 

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI NAUKI ZAWODU:

 • praktyczna nauka zawodu młodocianych:
 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. Nr 24, poz 141, z późniejszymi zmianami);
 2. Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. Nr 17, poz. 92., Dz.U. z 1997r. Nr 121, poz. 770, poz. 769, Dz.U. z 2001 r., Nr. 129, poz.1445);
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278, Dz.U z 2002 r., Nr 197, poz. 1663); R
 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie rodzajów, organizacji oraz sposobu działania publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych placówek kształcenia praktycznego, w tym publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego. (Dz.U. z 2003r. Nr 132, poz. 1225);
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia praktycznego. (Dz.U. z 2003r. Nr 132, poz. 1226); 
 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. Nr 222, poz.1868); 
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych oraz szczegółowych zasad odpłatności za ich przeprowadzanie (Dz. U. Nr 118, poz. 1259 oraz z 2002 r. Nr 46, poz. 434 i Dz.U. z 2003r. Nr 49, poz. 412); 
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2003r. Nr 20, poz. 171);
 • organizacja nauki zawodu:
 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. (Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz. 988, z 2003r. Nr 192, poz. 1875);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. Nr 63, poz. 571);
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 oraz z 2003 r. Nr 104, poz. 965, Nr 141, poz. 1362);
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2003r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. (Dz.U. z 2003r. Nr 49, poz. 411);
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 29, poz. 323 i Nr 128, poz. 1419, z 2002 r. Nr 46, poz. 433, Nr 155, poz. 1289 i Nr 214, poz. 1807, Dz.U. z 2003r. Nr 26, poz. 225);
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. (Dz.U. z 2002r. Nr 155, poz. 1288);
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 i Nr 137, poz. 1155 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 337, Nr 116, poz. 1093);
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 i z 2002 r. Nr 10, poz. 96, Dz.U. z 2003r. Nr 146, poz. 1416);
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 97, poz. 1054, z 2002 r. Nr 14, poz. 131 i Nr 127, poz. 1093, Dz.U. z 2003r. Nr 2, poz. 21)
 •  bezpieczeństwo i higiena pracy:
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69); 
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, oraz sposobu dokumentowania tych badań (Dz. U. Nr 120, poz. 767, z roku 1998 Dz.U. Nr 58. poz. 374)

ANALIZA SWOT  - PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO EGZAMINÓW OKE 

"Jeżeli nie będziesz miał własnych celów, całe życie będziesz realizował cele innych"

 Mocne strony:

 • dobrze przygotowana kadra nauczycieli
 • współpraca nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i nauczycieli przedmiotów zawodowych - wszyscy przygotowują uczniów do egzaminu zawodowego
 • jasno nakreślone cele zawodowe i zapoznanie ze standardami wymagań egzaminacyjnych w klasie pierwszej, plany dydaktyczno - wychowawcze
 • wykorzystywane doświadczenie nauczycieli - egzaminatorów OKE
 • właściwe relacje nauczyciel - uczeń, motywujące uczniów do podjęcia wysiłku w osiąganiu założonych celów
 • przeprowadzenie prób pracy z zachowaniem wymagań egzaminacyjnych - w kl. II - III
 • udział uczniów  w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach, olimpiadach sportowych
 • wysoka samoocena uczniów - poczucie własnej wartości
 • współpraca szkoły z rodzicami

Słabe strony:

 • obniżone możliwości intelektualne uczniów, dysfunkcje, sprzężenia utrudniające zrozumienie, przyswajanie  treści nauczania dotyczące np. obliczeń, analizowania, wnioskowania, prezentacji
 • niedostateczne wyposażenie pracowni zajęć praktycznych, technologii na niektórych kierunkach
 • miejsca praktyk nie gwarantujące w pełni rozwoju umiejętności zawodowych i społecznych
 • brak współpracy rodziców ze szkołą w ramach wspierania ucznia w realizacji drogi zawodowej
 • niska samoocena części uczniów
 • brak doradcy zawodowego na poziomie gimnazjum wspierającego trafny wybór zawodu
 • pozostawienie absolwentów po nie zdanym egzaminie bez pomocy merytorycznej, doradczej i opiekuńczej.

Szanse:

Zmotywowany, znający swoje mocne strony absolwent potrafi pozytywnie kształtować relacje z innymi, potrafi określić swoje cele zawodowe i osobiste, przystąpi i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Zagrożenia:

Uczeń, absolwent o niskiej samoocenie będzie miał problemy z podjęciem pozytywnej decyzji o przystąpieniu do egzaminu.

Problemy, które pojawiają się w trakcie egzaminu:

 • brak aktualnych badań
 • brak dowodów tożsamości
 • brak zaświadczeń potwierdzających szkolenie bhp
 • problem z dojazdem do Ośrodka Egzaminacyjnego
 • różny poziom przygotowania uczniów do egzaminu
 • nie wszyscy znają procedury przebiegu egzaminu
 • błędy w arkuszach egzaminacyjnych
 • różny nieporównywalny stopień trudności zadań
 • błędy, braki w specyfikacjach
 • duża powtarzalność zadań egzaminacyjnych praktycznych
 • brak sesji zimowej

źródło: opracowanie MCDN


wtorek, 29 kwietnia 2008
PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO EGZAMINÓW ZAWODOWYCH  

Reforma systemu edukacji oprócz zmian organizacyjnych i programowych wprowadziła do szkół wszystkich typów system egzaminów zewnętrznych. Zadaniem szkoły ; w szczególności szkoły zawodowej, stało się przygotowanie uczniów do potwierdzenia kwalifikacji zawodowych w zewnętrznym systemie egzaminacyjnym.

Zgodnie z prawem oświatowym świadectwo szkolne i potwierdzenie kwalifikacji zawodowych stały się odrębnymi dokumentami. Uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej mogą zdawać egzamin w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej lub przed Komisją Izby Rzemieślniczej. Po zdaniu egzaminu otrzymują tytuł zawodowy przewidziany klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego lub tytuł czeladnika, jeśli zawód znajduje się na liście zawodów rzemieślniczych. Wprowadzenie egzaminów zewnętrznych, a także różne formuły tych egzaminów sprawiają, że istnieje konieczność przygotowania uczniów do pomyślnego ukończenia szkoły i zdania egzaminów końcowych.

Pierwszym sygnałem dotyczącym omawianego problemu było Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 19 kwietnia 1999 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. z 1999r. Nr 41, poz. 413). Kolejnym aktem prawnym dotyczących problematyki egzaminów końcowych było Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 6, poz. 72). Cennym źródłem informacji o nowej formule egzaminów stały się informatory zawodowe umieszczone na stronie internetowej OKE w Krakowie oraz wyjaśnienia MEN. Egzaminy zewnętrzne w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, w tym w szkole zawodowej stały się faktem i problemem do rozwiązania którego , zarówno uczniowie, nauczyciele, a także pracodawcy musieli się przygotować.

1 września 2002 roku w szkołach ponadgimnazjalnych rozpoczął naukę pierwszy rocznik absolwentów gimnazjum. Termin pierwszych egzaminów zewnętrznych (w zawodzie o dwuletnim cyklu kształcenia – przypadł w czerwcu 2004 roku.

Należy podkreślić, że przygotowanie uczniów do egzaminów końcowych potwierdzających klasyfikacje zawodowe to proces, który wymaga wzajemnej współpracy osób i instytucji związanych z kształceniem zawodowym. Wzajemna wymiana doświadczeń i informacji warunkuje końcowy sukces uczniów szkoły – uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

Jak już wspomniano podstawowym zadaniem zasadniczej szkoły zawodowej jest przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz do pracy i życia w warunkach współczesnego świata. Egzamin zewnętrzny jest formalnym potwierdzeniem osiągnięcia przez młodego człowieka odpowiedniego poziomu wiadomości i umiejętności. Staje się on przepustką dającą możliwość zatrudnienia w wyuczonym zawodzie.

Na wynik egzaminu składają się różnorodne czynniki. Pierwszym i najważniejszym jest dobre przygotowanie uczniów na zajęciach teoretycznych w szkole oraz na zajęciach praktycznych u pracodawców lub w centrach kształcenia praktycznego. Drugim czynnikiem jest znajomość przez uczniów wymagań egzaminacyjnych i zasad przeprowadzania egzaminu. Trzecim czynnikiem jest dobra organizacja etapu teoretycznego i praktycznego egzaminu.

O ile trzeci czynnik jest w znacznej mierze zależny od ośrodków i komisji egzaminacyjnych, o tyle dwa pierwsze czynniki są silnie powiązane z działaniami szkoły. Warto zwrócić uwagę, że starając się jak najlepiej przygotować uczniów do egzaminu końcowego, szkoła musi współdziałać w tym zakresie zarówno z pracodawcami, instruktorami zajęć praktycznych, a także z ośrodkami i komisjami egzaminacyjnymi. Tylko wspólne i wewnętrznie spójne działania poparte aktywnością uczniów dają szansę na zaliczenie egzaminu i uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez absolwentów szkoły. Problem należy też rozpatrywać w kategoriach sukcesów szkoły.

Dobre wyniki uczniów potwierdzone egzaminem zewnętrznym, a więc pozbawione elementów stronniczości, stają się wizytówką szkoły i wpływają na jej promocję w środowisku lokalnym.

W świetle powyższych rozważań problem przygotowania uczniów do zewnętrznych egzaminów zawodowych należy traktować jako zadanie priorytetowe, angażujące całe środowisko związane z kształceniem zawodowym na lokalnym rynku pracy. Traktując problem jako proces ciągły, podlegający okresowej ewaluacji i wykorzystujący wszelkie formy współpracy z instytucjami z lokalnego rynku pracy (OHP, PUP, Izba Rzemieślnicza, samorząd lokalny, instruktorzy zajęć praktycznych, CKP, CKU, OKE w Krakowie) pomagamy naszym uczniom osiągnąć sukces na egzaminie. Efektem tej współpracy stają się spotkania robocze, szkolenia, wymiana doświadczeń i informacji oraz spójny wewnętrznie proces kształcenia zawodowego.

Jeśli natomiast przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego potraktowane zostanie jako „problem” nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i instruktorów zajęć praktycznych, uczniowie będą słabiej przygotowani do egzaminów zawodowych i w konsekwencji osiągną gorsze wyniki na tych egzaminach.

Warunki sukcesu:

 • Przygotowanie uczniów do zewnętrznych egzaminów zawodowych traktowane będzie jako priorytetowe zadanie szkoły,
 • Przy realizacji tego zadania szkoła będzie współpracować z osobami i instytucjami związanymi z kształceniem zawodowym i rynkiem pracy,
 • Cała kadra pedagogiczna szkoły włączy się do pracy związanej z przygotowaniem uczniów do egzaminów zawodowych: - organizowanie szkoleń dla uczniów - próbne egzaminy zawodowe - wyjazdy do ośrodków egzaminacyjnych - testy przedmiotowe w formule OKE - ankietowanie uczniów, analiza wyników badań - gromadzenie i upowszechnianie publikacji dotyczących egzaminu zawodowego.
 • Wyniki egzaminów podlegać będą analizie i ewaluacji.

Reasumując; działania związane z przygotowaniem uczniów do egzaminów zewnętrznych powinny być ukierunkowane na wiedzę, umiejętności i postawy uczniów. Należy nie tylko sprawdzać posiadane przez uczniów umiejętności i wiadomości, z uwzględnieniem praktycznego ich zastosowania, ale także poznać ich opinie dotyczące tego problemu. Wskazana jest też na konieczność doskonalenia metod nauczania, tak aby efekt końcowy był satysfakcjonujący dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli .

Opracowała: Ewa Marczek


środa, 10 października 2007
AKT PRAWNY
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 6 grudnia 2013r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

 


sobota, 06 października 2007

CV: 6  KRÓTKICH RAD

Cokolwiek masz napisać w CV, napisz to zgodnie z obowiązującymi zasadami.

 • Na początku podajesz dane personalne, potem wykształcenie, ukończone szkolenia, doświadczenie zawodowe, ew. inne doświadczenia, o ile mają związek z pracą, o którą się ubiegasz, informacje o znajomości języków obcych i obsłudze komputera, zainteresowania.
 • Dokumenty powinny być napisane na komputerze, na białym, gładkim papierze formatu A4. Objętość CV nie powinna przekraczać dwóch stron.
 • Wszystkie informacje, które podajesz muszą być prawdziwe.
 • Pisz zwięźle, pracodawca ma mało czasu na lekturę twojego życiorysu.
 • Na końcu możesz zamieścić kontakt do osób, które wystawią ci referencje. Musisz mieć jednak pewność, że dostaniesz dobrą opinię i że poprzedni pracodawca nie będzie zaskoczony, kiedy ktoś do niego zadzwoni.
 • W pisaniu listu motywacyjnego masz więcej swobody. Może być bardzo krótki, zaledwie kilkuzdaniowy, może mieć też objętość jednej-dwóch stron formatu A4. List motywacyjny ma uzasadniać, dlaczego ubiegasz się o tę pracę. Może też być rozwinięciem najważniejszych twoim zdaniem punktów CV.

  żródło: www.gazeta.pl